Søg
Close this search box.

Aftale om Tillidsrepræsentanter

Mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat for ansatte i hen­hold til overenskomst eller klassificeringsaftale 

Aftale om Tillidsrepræsentanter Mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat for ansatte i hen­hold til overenskomst eller klassificeringsaftale 

§ 1. Aftalens dækningsområde

Denne aftale omfatter ansatte, der er omfattet af parternes overens­komst for sygeplejersker og radiografer samt aftale om klassificering af visse tjenestemandsstillinger i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner for så vidt de hører ind under Peqqissaasut Kattuffiats forhandlingsområde.

§ 2 Valg af tillidsrepræsentant

Ved en tillidsrepræsentant forstås alene en person, der repræsenterer mindst 4 medarbejdere i et sundhedsdistrikt eller på en eller flere afdelinger på Dronning Ingrids Hospital.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten vælges af og blandt samtlige medarbej­dere. Sygeplejestuderende er ikke valgbare. Valget godkendes af Peqqissaasut Kattuffiat og anmeldes skriftligt til institutionens le­ delse. Ledelsen er berettiget til over for Peqqissaasut Kattuffiat at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at ledelsen har modtaget meddelelse fra organisationen. 

Stk. 3. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt bør det tilstræbes, at valgene gælder for mindst to år ad gangen.

Stk. 4. Hvor særlige omstændigheder taler derfor, kan der vælges en tillidsrepræsentant for en gruppe ansatte, som udgør mindre end 4 sy­geplejersker.

Stk. 5. Det påhviler Peqqissaasut Kattuffiat løbende at fremsende ajourførte oversigter over tillidsrepræsentanters valgområde til Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse ikke finde sted.

§ 3 Tillidsrepræsentantens virksomhed

Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for Peqqissaasut Kattuffiat som over for Naalakkersuisut at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler ledelsen.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten fungerer i øvrigt som talsmand for de ansatte, denpågældende er valgt iblandt, og kan som sådan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra de ansatte samt optage forhandling om lokale spørgsmål.

Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret ved forestående afskedigelser eller andre skridt fra ledelsens side vedrørende de ansattes tjenesteforhold.

§4 Valg af fællestillidsrepræsentant

For flere arbejdspladser kan det mellem Peqqissaasut Kattuffiat og Naalakkersuisut aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle fælles spørgsmål for de ansatte, som den pågældende repræsenterer. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, og skal selvstændigt kunne fungere som gruppens repræsentant. Der træffes samtidig aftale om, hvilke tillidsrepræsentantspørgsmål, fællestillidsrepræsentanten skal varetage. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til Overenskomstafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen ved en af samt­ lige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse.

Stk. 2. Fællestillidsrepræsentanten kan ikke varetage spørgsmål ved rørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive områder,medmindre ledelsen og de berørte til­ lidsrepræsentanter bliver enige om noget andet.

Stk. 3. Når en tillidsrepræsentant vælges som fællestillidsrepræsentant, kan den pågældende aftale med sin hidtidige suppleant, at suppleanten indtræder i tillidsrepræsentantens rettigheder og plig­ter.

§ 5 Valg af suppleant

Der kan vælges 1 suppleant for hver tillidsrepræsentant efter tilsva­ rende regler som nævnt i § 2, stk. 2 og 3, samt for fællestillidsrepræsentanten.

Stk. 2. Suppleanten er i valgperioden omfattet af bestemmelserne i § 8 og 10. Under tillidsrepræsentantens fravær indtræder suppleanten i tillidsrepræsentantens øvrige rettigheder og pligter efter denne aftale.

§ 6 Tidsforbruget til tillidsrepræsentantarbejde

Tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold. Dog skal tillidsrepræsentanten udføre sine hverv, således at det medfører mindst mulig forstyrrelse af den pågældendes arbejde. 

Stk. 2. Der som det er nødvendigt, at tillidsrepræsentanten for at op­ fylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, skal der forud træf­ fes aftale herom med institutionens ledelse.

Stk. 3. Såfremt tillidsrepræsentanten i en akut situation ikke har truffet aftale herom, jf. stk. 2, skal den pågældende ved først givne lejlighed orientere institutionens ledelse om fraværet.

Stk. 4. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres ved forhandling mellem institutionens ledelse og organisationen.

§ 7 Lønnen for varetagelse af tillidsrepræsentantarbejdet

Under tillidsrepræsentantarbejdet i institutionen oppebærer tillidsrepræsentanten den sædvanlige løn.

Stk. 2. Såfremt ledelsen lægger beslag på tillidsrepræsentanten af faglige årsager uden for den normale arbejdstid, herunder på forud fastsatte fridage, ydes kompensation efter de herom for området gæl­dende regler. Tilsvarende gælder, såfremt forholdene gør en henvendelse fra tillidsrepræsentanten til ledelsen nødvendig uden for dennes normale arbejdstid.

§ 8 Tillidsrepræsentantens deltagelse i faglige kurser m.v.

Efter aftale med institutionen gives der tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i faglige kurser m.v., samt deltagelse i PKA’s delegeretmøder.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning til Overenskomstafdelingen i Økonomi­ og Personalestyrelsen årligt ydes gruppen af tillidsrepræsentanter op til 126 dagestjenestefrihed med løn til deltagelse i faglige kurser i relation tiltillidsrepræsentantfunktionen. Hver tillidsrepræsen­tant kan dog maksimalt udnytte denne ret til 15 dages tjenestefrihed med løn til deltagelse i faglige kurser m.v.

Stk. 3. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med tillidsrepræsen­tantens deltagelse i faglige kurser m.v. i relation til funktionen som tillidsrepræsentant er Grønlands Landsstyre uvedkommende.

§ 9 Anvisning af fælleslokale

For større arbejdspladser skal der, såfremt de lokalemæssige forhold åbner mulighed herfor, anvises tillidsrepræsentanterne et passende fælleslokale med telefon, der efter lokal aftale med ledelsen kan an­vendes til bestridelse af særlige tillidsrepræsentantopgaver. Ved æn­dring i lokaleforholdene skal der tages hensynhertil.

§ 10 Afskedigelse

En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager.

Stk. 2. Forinden en tillidsrepræsentant afskediges eller forflyttes med den virkning, at vedkommende forhindres i at udføre sit hverv som tillidsrepræsentant, skal sagen forhandles mellem overenskomstpar­terne. Varsel om opsigelse kan ikke afgives, førenddenne forhandling har fundet sted.

Stk. 3. Såfremt Peqqissaasut Kattuffiat begærer det, skal sagen om afskedigelse eller forflyttelse af tillidsrepræsentanten – efter at den i stk. 2 nævnte forhandling har fundet sted – behandles efter hovedaftalens regler om faglig strid.

Stk. 4. Ved den fagretlige behandling efter stk. 3 afgøres alle med afskedigelse forbundne spørgsmål, herunder også spørgsmål om evt. er­ statning og godtgørelse.

Stk. 5. En tillidsrepræsentant kan afskediges med forkortet varsel på grund af sygdomi det omfang, betingelserne herfor er opfyldt i henhold til den overenskomst eller aftale, som den pågældende er om­ fattet af.

Stk. 6. I tilfælde, hvor en tillidsrepræsentant bortvises, sker dette efteralmindelige regler. Bestemmelserne i nærværende paragrafs stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse. Hvis Peqqissaasut Kattuffiat skønner, at bortvisningenikke er rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens forhold, kan Peqqissaasut Kattuffiat inden for en frist på 14 dage efter bortvisningen skriftligt kræve sagen forhandlet med Naalakkersuisut. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, be­ handles sagen efter reglerne om faglig strid i den af parterne ind­ gåede hovedaftale.

Stk. 7. Tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter valgt efter be stemmelserne i denne aftale er ikke omfattet af reglerne i denne paragraf.

§ 11 Tillidsrepræsentanthvervets ophør

Tillidsrepræsentanten er berettiget til at frasige sig hvervet på et hvilket som helst tidspunkt.

Stk. 2. Når mere end halvdelen af medarbejderne inden for det på­ gældende tillidsrepræsentantområde afgiver et mistillidsvotum til tillidsrepræsentanten, skal tillidsrepræsentanten straks træde til­bage.

Stk. 3. Hvervet som tillidsrepræsentant ophører, hvis antallet af medarbejdere, som den pågældende repræsenterer, i en periode på 3 måneder har været under 4, og institutionen skriftligt meddeler organisationen, at man ikke ønsker tillidsrepræsentanthvervet opret­ holdt, medmindre parterne er enige om det modsatte,jf. § 2, stk. 3.

§ 12 Uoverensstemmelser

Enhver uenighed om forståelsen af denne aftale skal henvises til faglig voldgift, jf. reglerne om faglig strid i hovedaftalen mellem Naalakkersuisut og Peqqissaasut Kattuffiat.

§ 13 Aftalens gyldighedsperiode

Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2009 og kan af hver af parterne opsiges med 3måneders varsel til den 31. marts i et år, hvor der er ordinære forhandlinger omoverenskomst- og aftalefornyelse. Hvor der ikke måtte ske ændringer, vil aftalenfortsat være gyldig frem til en ny underskrives og erstatter nærværende aftale.

Stk. 2. Er aftalen udløbet, uden at der er indgået en ny, er parterne forpligtet tilat følge denne, indtil ny aftale er indgået.

Nuuk, den 10. februar 2010

Peqqissaasut Kattuffiat
Karin Holler                            

Naalakkersuisut e.b.
Palle Ømark

Hermed udgår aftale af 30. april 2007 om tillidsrepræsentanter.