Søg
Close this search box.

Forretningsorden

for Peqqissaasut Kattuffiat

Om valg til formand og bestyrelse:

§1 Meddelelse om afholdelse af valg til formand gives af Peqqissaasut Kattuffiat’s sekretariat på hjemmesiden, Tikiusaaq og PK-orinetering senest 1. juli i valgåret.

Stk.1. Formands valg foregår første gang i 2007 og herefter hvert tredje år.

§2 Meddelelse om afholdelse af valg til bestyrelsen gives af Peqqissaasut Kattuffiat’s sekretariat I på hjemmesiden,Tikiusaaq og i PK-orienteringer senest den 1. juli i valgåret.

Stk.1. Valg til bestyrelsen foregår første gang i 2006 og herefter hvert tredje år.

§ 3 De udfyldte kandidatopstillingslister skal være sekretariatet i hænde senest 10. september i valgåret.

Stk.1. Kandidatopstilling skal ske skriftligt.

Stk.2. Sekretariatet udsender en valg Tikiusaaq den 12. september i valgåret, i hvilken de opstillede kandidaters valgoplæg præsenteres. Valg avisen skal endvidere indeholde dato for generalforsamlingen.

Stk.3. Stemmesedler udsendes fra sekretariatet til de stemmeberettigede medlemmer senest den 10. september i valgåret pr. luftpost og per mail.

§ 4 Stemmesedlerne skal, for at kunne betragtes som gyldige, være sekretariatet i hænde senest den 10. oktober i valgåret kl. 1200, eller senest en måned efter opstillingen og udsendelse af valgmateriale. Seneste valghandling kan foregå den 10. oktober i valg året.

Stk.1. De af generalforsamlingen valgte stemmetællere foretager den 10. oktober optælling af gyldige stemmer.

Stk.2. Ved stemmelighed afgør stemmetællere ved lodtrækning, hvem der er valgt.

§ 5 Meddelelse om valg gives direkte til den eller de valgte.

Stk.1. Meddelese om hvem der er blevet valgt, gives ved Generalforsamlingen og i referat ved først given lejlighed, samt hjemmesiden (jf. § 9 stk. 4 i Vedtægter).

Stk.2. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning sendes til Dansk Sygeplejeråd.

§ 6 Supplerende valg til bestyrelsen følger reglerne som ved ordinært valg, fraset tidsfrister, der afhængig af situationen fastsættes af bestyrelsen.

 

Om urafstemninger og andre afstemninger blandt medlemmerne

§ 7 Afstemningsvarighed af en hver art, fastlægges til 20 hverdage.

Stk.1. Urafstemninger forløber over mindst 20 hverdage eksklusiv weekender og helligdage, dette hvad enten afstemningen foregår elektroniske eller på anden vis.

Stk.2. Afstemningen slutter kl. 12.00 på den fastsatte dag for afsluttet urafstemning, hvorefter stemmetællerne samles i PK.

Stk.3. Det er de ved generalforsamlingen valgte stemmetællere eller deres suppleanter, der forestår optællingen af de afgivne stemmer.

 

Om nedsættelse af arbejdsgrupper:

§ 8 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med henblik på nærmere konkretiserede projekter og opgaver.

Stk.1. De af bestyrelsen nedsatte arbejdsgrupper er i alle spørgsmål ansvarlige direkte overfor bestyrelsen, og arbejder på vegne af bestyrelsen. Arbejdsgrupper kan ikke udtale sig på vegne af bestyrelsen.

Stk.2. Arbejdsgrupper opløses af bestyrelsen, når den konkrete opgave er afsluttet.

 

Om generalforsamlinger:

§ 9 Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober eller november (jf. vedtægter §12. Generalforsamlingen).

Stk.1. Udover de, i de gældende vedtægter nævnte punkter, skal dagsordenen desuden indeholde følgende punkter.

Valg af stemmetællere til optælling af stemmer ved generalforsamlingen til næste år og de for formand og bestyrelse ordinære eller supplerende valg.

Stk.2. Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Stk.3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Valg af ordstyrer og referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden.
 5. Formandens mundtlige beretning.
 6. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning
 7. Indkomne forslag
 8. Udvalg under Peqqissaasut Kattuffiat
 9. Regnskab for det forrige år, således fremlægges regnskab for 2010 til generalforsamlingen 2011.
 10. Rammebudget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og henlæggelse til garantifonden.
 11. Valg af statsautoriseret revisor og 2 kritiske revisorer, samt to suppleanter for disse.
 12.  

Stk.4. Referent er normalt sekretariatslederen i PK.

Stk.5. Referatet er et beslutningsreferat med notat om bevæggrunde for og holdninger til de enkelte dagsordens punkter.

§ 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk.1. Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Om bestyrelsesmøder:

§ 11 Bestyrelsen afholder møder 1. og 3. onsdag i måneden, fraset juli måned.

Stk.1. Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde sker ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter pr. mail fredagen før ugen hvor bestyrelsesmødet afholdes.

Stk.2. Sager fra bestyrelsesmedlemmer, der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal være sekretariatet i hænde senest en uge før bestyrelsesmødet.

Stk.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan afholdes, når dette skønnes påkrævet eller formanden finder det nødvendigt.

Stk.4. Bestyrelsesmøderne kan afholdes ved fysisk fremmøde eller via telekommunikations udstyr.

Stk.5. Der optages referat fra bestyrelsesmøderne, der udsendes til bestyrelsen, samt fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Referatet offentliggøres videre på PK`s hjemmeside. Der refereres alene til bestyrelsen vedrørende lukkede punkter jf. § 12, stk. 4 og § 13,

Stk.6. Efter behov orienteres der efter hvert bestyrelsesmøde til medlemmer, presse, politikere og/eller samfund.

§ 12 Det påhviler bestyrelsen at fastsatte tidspunktet for afholdelse af ordinære bestyrelsesmøder.

Stk. 1. Tidspunkter for bestyrelsesmøder offentliggøres i årshjulet for PK’s sekretariat og tidspunkterne offentliggøres videre på PK`s hjemmeside.

Stk.2. Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer i det omfang der ikke behandles punkter for lukkede døre.

Stk.3. Medlemmer kan, efter anmodning tildeles taletid, men ikke stemmeret.

Stk.4. Bestyrelsen kan uanset stk. 2 ved almindelig stemmeflertal beslutte, at et bestyrelsesmøde skal være lukket.

 

Om sager der skal behandles for lukkede døre:

§ 13 Følgende er eksempler, der skal holdes for lukkede døre:

Forhandlingsoplæg.

Sager af personlig karakter, f.eks. afskedigelser, fratagelse af autorisation m.v.

Sager der karakteriseres som fortrolige.

 

Om regnskab og budget:

§ 14 Rammebudgettet skal foreligge til godkendelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder rammebudgettet på baggrund af detailbudget med konsekvens beregning af eventuelle nye tiltag, indkøb af inventar m.v.

Stk.1. Bestyrelsen godkender på bestyrelsesmødet i december detailbudgettet med de eventuelle rettelser, der måtte forekomme efter generalforsamlingens trufne beslutninger.

§ 15 Regnskabet for det foregående år revideres af statsautoriseret revisor og forelægges bestyrelsen snarest efter udfærdigelsen.

Stk.1. Regnskabet for det foregående år forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§ 16 Hvert kvartal fremlægger formanden regnskab med budget for bestyrelsen til vurdering med henblik på justering i forhold til budget.

Stk.1. Formanden er den daglige økonomisk ansvarlige jf. gældende vedtægter for PK.

Stk.2. Ved køb af ting og/ eller ydelser, til en værdi over kr. 5.000 forelægges dette bestyrelsen.

Stk.3. Bogføring fortages af ekstern bogholder.

Stk.4. Ved indgåelse af kontinuerlige kontrakter eller ved gentagne indkøb af samme ydelse jfr. stk. 2 indhentes bestyrelsens samtykke.

 

Om kontingentindbetalinger:

§ 17 Kontingentet betales forud, og forfalder senest den tredje i hvert kvartal.

Stk.1. Indbetaling af kontingent foretages via Dansk Sygeplejeråds kontingent service og den her værende PBS aftale eller ved oprettelse af en bank aftale i forhold til Dansk Sygeplejeråds kontingent konto.

Stk.2. Udsendelse af rykkerbrev sker i jf. med PK’s gældende vedtægter.

Stk.3. Fristen for indbetaling af restancer er løbende måned fra modtagelse af rykkerbrev.

Stk.4. Modtages restancen ikke rettidigt udelukkes medlemmet og skal returnere PK og DSR’s emblem.

 

Om fonde:

§18 Efter de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer henlægges der årligt midler i henholdsvis hjælpe-, stipendie- og garantifonden.

Stk.1. Henlæggelse til garantifonden vedtages af generalforsamlingen.

Stk.2. Henlæggelse til hjælpe- og stipendiefonden vedtages af bestyrelsen.

 

Om tillidsrepræsentanter:

§ 19 Besked om valg af tillidsrepræsentant sendes til institutionens ledelse og Selvstyrets overenskomstafdeling, fra sekretariatet senest 8 dage efter valget og anmeldelsen til PK.

 

Om klager over bestyrelsens afgørelser:

§ 20 Såfremt et medlem er uenig i bestyrelsens beslutninger, kan medlemmet inden en periode på 3 måneder fra beslutningen er truffet klage over beslutningen.

Stk. 2. Klage indgives skrifligt til bestyrelsen, der behandler klagen og meddeler medlemmet sin endelige afgørelse.

Stk. 3. Klage over bestyrelsens beslutning har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Såfremt medlemmet ikke får  fuldt medhold i sin klage, kan spørgsmålet af medlemmet indbringes på næstkommende generalforsamling.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. januar 2016

Olga P. Berthelsen, Formand for PK
Ken Jensen, Næstformand i PK
Pauline Olsen, Bestyrelsesmedlem i PK
Hannah Højgaard Pedersen, Bestyrelsesmedlem i PK
Jens Jørgen Lemvig, Bestyrelsesmedlem i PK
Kitt Skovhede, Bestyrelsesmedlem i PK